woensdag, december 28, 2005

Maak een zin met: "ezel" "stoten" "steen" "zelfde"
Ik heb eigenlijk niet veel zin om hier commentaar op te geven. Anderen kunnen dat beter.

"De aldus ten exemplatieve aangehaalde uittreksels uit de door het Vlaams Blok of zijn geledingen bij het groot publiek verspreide teksten tonen, naar het oordeel van het Hof,met zekerheid aan dat het Vlaams Blok, zowel voor als hangende de geïncrimineerde periode, wetens en willens kennelijk en herhaaldelijk en in de omstandigheden van het artikel 444 van het Strafwetboek heeft aangezet tot haat ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen niet alleen op grond van hun nationaliteit, doch tevens op grond van hun zogenaamd ras, minstens op grond van het etnisch aspect van hun nationale afstamming (geografische ligging van de landen van herkomst verbondenheid door cultuur, welke criminogeen zou zijn, godsdienst zelfs uiterlijk en kledij), hetgeen, zoals hierboven reeds uiteengezet, een door de wet verboden vorm van aanzetten tot discriminatie.

Noch het recht op vrijheid van meningsuiting en van drukpers, noch het recht op vreedzame vergadering, op vrijheid van vereniging en op vrije verkiezingen, evenmin als de omstandigheid dat het Vlaams Blok een politieke partij is of nog de noodwendigheden van het publiek debat, met de hieraan inherente emotionele functie van het discours, kunnen, naar het oordeel van het Hof, de systematisch gevoerde haatcampagne tegen de ‘vreemdelingen’, inzonderheid het allergrootste gedeelte van de allochtone bevolking, te weten de Turken en Noord-Afrikanen (meer bepaald de Marokkanen), wettigen.

Haat gepropageerd op de voormelde gronden houdt, naar het oordeel van het Hof, immers een intrinsieke onrechtmatige finaliteit in. Een discriminerend maatschappelijk discours, welke grote delen van de bevolking aanzet tot door racisme en xenofobie ingegeven onverdraagzaamheid, hetgeen in een democratische, vrije en pluralistische staat volstrekt onaanvaardbaar voorkomt en, zoals hierboven uiteengezet, van aard is de meest fundamentele rechten en vrijheden van de geviseerde bevolkingsgroepen aan te tasten, kan in geen geval de legitimiteitstoets doorstaan en door geen der door de beklaagden aangehaalde rechten, vrijheden en beginselen worden gewettigd.

Ten overvloede kan er op gewezen worden dat de achterliggende bedoeling van de gevoerde haatcampagne, namelijk de verwezenlijking van de in het kader van de ‘vreemdelingenpolitiek’ voorgestelde maatregelen, zoals hierna onder 2.3.4. zal worden uiteengezet, evenmin als een legitiem doel kan worden aangezien.

"dat, zo in de gevoerde haatcampagne permanent wordt teruggekomen op de ‘vreemdelingencriminaliteit’ en de ‘vreemdelingenwerkloosheid’, het voeren van een terugkeerpolitiek wordt voorgesteld ten aanzien van de overgrote meerderheid van de geviseerde bevolkingsgroepen, met andere woorden ook ten aanzien van de vreemdelingen, die werken en geen misdrijven begaan, hetgeen nogmaals aantoont dat het niet zozeer de bedoeling is de ‘vreemdelingencriminaliteit’ en de ‘vreemdelingenwerkloosheid’ als dusdanig aan te kaarten en te bestrijden, maar weldeze elementen aan te grijpen om bij de bevolking haat op te wekken en maatregelen te verantwoorden, welke met deze elementen geen verband houden en slechts een uiting zijn van vreemdelingenhaat : vreemdelingen passen niet in een Vlaams Vlaanderen;

dat zulks nog duidelijker wordt, waar blijkt dat wordt gepleit voor tal van maatregelen, die de werkloosheid bij de geviseerde bevolkingsgroepen dient te verhogen;

dat het merendeel van de aldus voorgestelde maatregelen discriminerend zijn in de zin van de Wet van 30 juli 1981, nu zij ertoe strekken op basis van de nationaliteit, maar in werkelijkheid ook op basis van het ras, minstens van het etnisch aspect van de nationale afstamming, gezien de Turken en de Maghrebijnen of Noord-Afrikanen, waartegen de haatcampagne ook specifiek werd gevoerd omwille van onder meer hun cultuur, godsdienst en gewoontes en zelfs uiterlijk en kledij, hierbij in het bijzonder worden geviseerd (punt 64), onderscheiden behandelingen door te voeren, welke voor de geviseerde bevolkingsgroepen ten gevolge zouden hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zouden worden tenietgedaan, aangetast of beperkt, onder meer op het vlak van het recht op eigendom (punt 59), van het recht op arbeid (punten 23 en 52) en op vrije keuze van arbeid (punten 53 en 58), van het recht op bescherming tegen werkloosheid (punt 57), van het recht op huisvesting (punt 24), van het recht op sociale zekerheid (punten 54 en 57) en van het recht op onderwijs (punt 21), welke fundamentele rechten allen vermeld zijn in het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, waarvan de Wet van 30 juli 1981 de uitvoering is;

dat, waar met de voorgestelde differentiaties wordt beoogd een echt mechanisme in werking te stellen, dat de terugkeer van de overgrote meerderheid van de hier verblijvende niet-Europese vreemdelingen, inzonderheid van de Turken en Noord- Afrikanen, naar hun landen van herkomst dient te bewerkstelligen, er immers sprake is van een door het artikel 4 van het Aanvullend Protocol bij het EVRM verboden collectieve uitzetting van de geviseerde bevolkingsgroepen;

dat ook de bewering dat deze individuele uitwijzingsprocedure zou gekenmerkt worden door alle procedurele waarborgen voorzien door het EVRM niet van aard is hier iets aan te veranderen, nu uit hetzelfde plan duidelijk blijkt dat slechts een criterium hierbij in aanmerking kan komen, te weten de volledige assimilatie van de betrokken vreemdeling, die zich volledig dient aan te passen “aan onze manier van leven, aan onze waarden en normen, aan onze taal en cultuur”;

dat het met andere woorden voor het Vlaams Blok zo is dat in Vlaams Vlaanderen de vreemdelingen enkel nog zullen worden gedoogd als zij door hun wijze van leven niet meer als vreemdelingen identificeerbaar zijn;

dat de in de voorgestelde collectieve uitwijzing passende stelling “assimileren of terugkeren”, waarbij met “assimileren” dient te worden verstaan een zich volledig aanpassen “aan onze manier van leven, aan onze waarden en normen, aan onze taal en cultuur”, overigens op zich een ongeoorloofd voorstel tot differentiatie inhoudt ten aanzien van de geviseerde bevolkingsgroepen, waardoor de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid door deze bevolkingsgroepen van de fundamentele rechten vervat in het artikel 8 van het EVRM, welk artikel de culturele rechten van de minderheden waarborgt, wordt tenietgedaan, aangetast of beperkt, hetgeen door de enkele wil een Vlaams Vlaanderen te bewerkstelligen niet redelijk te verantwoorden is;

dat deze stelling, evenals het 70-punten plan in zijn geheel, slechts de uiting is van de door het Vlaams Blok gepropageerde en door racisme en xenofobie ingegeven onverdraagzaamheid, welke onverenigbaar is met de waarden geldend in een democratische, vrije en pluralistische samenleving.

Door de stelling “assimilatie of terugkeer” als discriminerend te verwerpen, zegt het Hof uiteraard niet dat de zich in het Rijk bevindende vreemdelingen zich niet naar onze wetten en democratische beginselen dienen te gedragen en ook niet zelf van verdraagzaamheid dienen te getuigen.

Veroordeelt de beklaagden uit hoofde van de aldus lastens hen bewezen bevonden feiten samen ieder tot een geldboete van 2.500, gedeeld door 40, 3399 en vermeerderd met negentienhonderd negentig opdecimes, hetzij, afgerond tot op de tweede decimaal en in acht genomen het bepaalde in het artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek, telkens € 12.394, 67

(Arrest van de achtste kamer van het Hof van Beroep te Gent, uitgesproken 21 april 2004.)

Peilingen en dergelijke meer

Deze maand kreeg ik een interessant mailtje. Nog wel van de krant "Het Laagste Nieuws" (credits voor deze woordspeling: Boudewijn Bouckaert). Van hun "exclusieve on-line-panel" De Stemmenkampioen. Of ik zin had om de "exclusieve" analyse van hun "exclusieve" pop-poll van de al even "exclusieve" maand november te lezen. Natuurlijk... wie weet win je dan wel een "exclusief" weekendje in Benidorm. Bijzonder interessante dingen gelezen. Zo blijkt Karel De Gucht van de minst populaire politici bij CD&V-kiezers (ho ho ho, waarschijnlijk kunnen ze op het bisdom ook meedoen aan de Stemmenkampioen), ligt Freya Van den Bossche goed in de markt bij onbesliste kiezers (hopelijk voor haar draagt Jan modaal geen stijfburgerlijke of truttige streepjespakjes) en is Kathleen Van Brempt niet populair bij Vlaamsch Belangers.
Naast deze eerder triviale gegevens, had men de meest relevante grafiek helemaal achteraan de bundel geschoven. Een vergelijking tussen de verschillende peilingsinstituten die dit land rijk is. Voor de verkiezingen van 2004 hadden zowel HLN, La Libre, Le Soir en De Standaard hun eigen prognose losgelaten op het verzamelde kiesvee. Blijkt "De Stemmenkampioen" toch wel de kleinste afwijking te hebben. Ze zaten er "maar" 8,6% naast (als je alle afwijkingen per partij optelt), met de grootste marge 3,9% voor CD&V-NVA (die overal overschat worden, misschien heeft het iets te maken met het stijgende aantal senioren op internet). La Libre en Le Soir hadden dan weer een te grote boon voor sp.a-spirit (respectievelijk 3 en 3,5% te veel gegeven). Vooral La Libre had het resultaat van de "Groen!tjes" onderschat (-3,1%).
De peiling van De Standaard kun je evengoed wegsmijten, zo blijkt. Wat voor de gemiddelde kiezer met een dito bevattingsvermogen duidelijk moest zijn, namelijk dat het Blok wel eens veel meer en het Vlaamsch Kartel wel eens veel minder had kunnen halen, wordt ook in cijfers bevestigd: 4,3% onderschatting van de eersten, maar liefst 5,3% overschatting van de laatsten (je zou beginnen denken dat de raad van bestuur van de VUM de bolletjes heeft gekleurd). Ook hier weer overschatting van de sp.a.

Toch denk ik dat er vragen te stellen zijn bij De Stemmenkampioen. Dat een charlatan als Jean-Marie Dedecker plots de helft van de kiezers aanspreekt, lijkt al zeer vreemd. Wat je in die omstandigheden doet, is even wachten tot de cijfers van La Libre er zijn (aangezien deze opinielezers de beste reputatie en de langste traditie toegedicht worden). Daarin komt dit figuur ook in de top-10 voor, maar toch niet zo hoog.
De belachelijk lage score van de VLD in de Stemmenkampioen roept ook vragen op. Een partij kan lang de gevolgen dragen van een historische stommiteit (het De Gucht-Verhofstadtincident in 2004), maar je zakt niet zomaar van 24 naar 15 procent. Vooral niet omdat de liberalen lokaal zeer sterk staan. In de overgrote meerderheid van de Vlaamse gemeenten bestaat er de facto enkel strijd tussen katholieken en liberalen (zoals in de goede oude negentiende eeuw). Wie zoveel mandatarissen en leden achter zich heeft (meer dan de sp.a, overigens), kan nooit zo weinig stemmen halen in een nationale bevraging. Bovendien haalde de VLD in 2004 vlotjes bijna 20% en deed de Europese lijst met Verhofstadt en De Gucht het nog stukken beter (22%). Het wantrouwen ten opzichte van de VLD-scores wordt ook bevestigd door de peilingen van La Libre: 18 à 19% lijkt ongeveer aanvaardbaar voor de blauwe partij.
Steekt er dan een Blokcomplot, of toch minstens een manipulatie van de cijfers door disproportioneel sterke deelname aan het "exclusieve" panel achter de cijfers? Alle waarderingsinstituten geven het Blok momenteel dezelfde score (rond de 25%, wat op zich al beschamend veel is, maar daar gaat het even niet over). Als men probeert te suggereren dat kiezers van de VLD weglopen (15%) om naar het Belang te gaan, zou die partij ook moeten groeien. En dat is niet het geval. Liberalen lopen elk naar eigen goeddunken in verschillende richtingen weg.
Dan blijft toch de vraag, waarom Dedecker zo populair blijft bij de Stemmenkampioen. Ook dat moet je wat relativeren. De man lijkt wat "over the top" te zijn geraakt de laatste maanden (gelukkig is Marc Verwilghen minister gebleven) en doet het niet abnormaal veel beter meer dan in andere onderzoeken. VLD-leden (aldus het vrolijk gekleurde bestandje dat ik hierboven beschreef) kiezen en bloc voor Verhofstadt (88%) boven hem (44%). Ofwel is zijn aanhang weggelopen, maar bij een type als Dedecker kan je je enkel een brallend Vlaams Belanger, die met twee duvels in de aanslag de neger uit de wijk een trap verkoopt, voorstellen. En bij het Vlaams Belang komt er niet zoveel bij! Zou Dedecker niet vooral Verhofstadt- en De Guchtkiezers hebben weggejaagd naar andere partijen? En zou een deel van zijn aanhang niet teruggekeerd zijn naar de vertrouwde liberale stal?
Het past mooi bij de cijfers van La Libre: Verhofstadt terug de populairste, de VLD een beetje vooruit, Dedecker houdt zijn mond. En het staat ook goed in het paarse electorale scenario: de CD&V-NVA kapot bashen, tegen 2007 met een frisse en jonge boodschap naar de kiezer trekken en de boel oprollen zoals in 2003. Voor de VLD zullen de gemeenteraadsverkiezingen immers niet zo zwaar tegenvallen als men denkt. Om hoger aangehaalde reden (de tweestrijd tussen blauw en oranje) en omdat de CD&V nog altijd geen duidelijk alternatief heeft (lees er de interviews met de lijsttrekkers in de grote steden maar op na), zal de VLD ook proteststemmen (Vlaams Belang, N-VA) trekken in de kleinere gemeenten en standhouden.

Zelfs bij de huidige stand van zaken (La Libre Belgique 20 december 2005) houdt paars overigens een meerderheid in de Kamer:
Groen! 5 zetels (+5)
Ecolo 4 zetels (=)
sp.a-spirit 17 zetels (-6)
PS 22 zetels (-3)
CD&V-NVA 25 zetels (+3)
cdH 12 zetels (+4)
VLD-Vivant 18 zetels (-7)
MR 19 zetels (-5)
Vlaams Belang 24 zetels (+6)
FN 4 zetels (+3)

sp.a-spirit + PS + VLD-vivant + MR = 17+22+18+19 = 76/150
(Elio premier olé olé..., wat meteen ook het grootste probleem zal vormen om een paars-III te krijgen)


(ook voor de senaat zou dit het geval zijn:
Ecolo 3 (+1)
Groen! 3 (+3)
sp.a-spirit 9 (-3)
PS 11 (-1)
CD&V-NVA 10 (+1)
cdH 6 (+2)
VLD-Vivant 8 (-4)
MR 8 (-2)
Vlaams Belang 11 (+3)
FN 2 (=)

= 9+11+8+8 = 36/71 = meerderheid)

David Cameron, rising star?

Er lijkt iets aan de gang in Groot-Brittannië. New Labour lijkt voor het eerst terug terrein te verliezen aan de Conservatieven. Waar de populariteit van Blair al een paar jaar niet meer is wat het was, was dat niet zo erg voor hem. De conservatieven vormden immers niet echt een alternatief. Het programma van de vorige verkiezingen was ronduit racistisch. Een fossiel als partijleider Michael Howard (grijs, kalend, bril) leek totaal niet aan te spreken bij de veranderende samenleving bij de eilandbewoners. De kiezers liepen eerder naar de LibDems, die nota bene met een linkser programma dan Labour naar de kiezer gingen (niet dat dit zo moeilijk is, maar toch).
In de nasleep van zijn nederlaag besloot Howard wijselijk de eer aan zichzelf te houden. Zijn beslissing om vervolgens nieuwe verkiezingen uit te schrijven voor de partijleider, en bovendien om die te laten aanslepen tot de maand december, leek naar de mening van de meeste commentatoren een garantie op nog een paar jaar interne verdeeldheid. Maar kijk. Een goede zeven maand later heeft kandidaat David Cameron, bij de verkiezingen vrijwel onbekend buiten zijn eigen partij, zich weten op te werpen als de Tony Blair van de conservatieven. Een beetje vertellen over positieve oplossingen, vooruit kijken en vooral een andere uitstraling lijken de Conservatieven terug een alternatief te maken.
Op zich mag dat niet echt verbazend heten. Bij analyses van het politieke profiel van de Labourkiezer bij de laatste verkiezingen bleek zeer duidelijk dat die eerder centrum-rechts dan links denkt. Zo moeilijk kan het dus niet zijn voor een rechtse partij om uit die vijver te vissen. In dat opzicht mag het eerder verbazing wekken dat de Tory's er niet eerder in geslaagd zijn om de centrumkoers van Labour af te blokken.

De golf waarop Cameron zijn partij hoopt mee te krijgen naar een overwinning bij de verkiezingen van 2009, komt bijzonder slecht voor Gordon Brown. De minister van Financiën wordt meer en meer een pathetische figuur. Hoe langer je genoemd wordt als de gedoodverfde opvolger, hoe pijnlijker het wordt dat je het gewoon niet bent. Hoe ergerlijk de misrekeningen van Blair (door zijn adepten aanzien voor "politieke moed" en "de kracht van een overtuiging") ook mogen zijn, hij alleen houdt Labour recht. Met het vage gemompel van Brown win je geen verkiezingen.
Vooral omdat de man niet eens lijkt te weten wat hij nu eigenlijk is. Hij was een socialist, maar lijkt uit opportunisme voor "Tony Talk" te hebben gekozen. Een beetje deftige leider van de conservatieven vleegt hier zo de vloer mee aan. Labour komt overmijdelijk in hachelijke spreidstand tussen de echte linkervleugel van de partij (die door de verkiezingsnederlaag ironisch genoeg veel belangrijker is geworden in het House of Commons, getuige daarvan de wisselmeerderheden die de regering heeft tegengekregen dit najaar) en de pragmatische (lees: plat opportunistische) groep die de baas is. Figuren als John Prescott kunnen de twee vleugels in Labour niet samenhouden.
Blair kan het net nog wel, omdat hij een Stevaertiaans aura van geluk bij de verkiezingen meedraagt. Het trauma van de oppositiejaren onder Tatcher werkt nog om zijn critici te overtuigen. Maar met serieuze concurrentie van de Conservatieven zal ook dit tanen. En dan komt het moment waarop Tony "mijn enige programma ben ik zelf" langs de voordeur vertrekt. En zijn partij verscheurd achterlaat. Openlijke rebellie in het parlement, zelfs al komt ze na een "verkiezingsoverwinning" (toch niet vergeten dat Labour in stemmen een serieuze duik heeft genomen), is geen goed teken. De grote projecten (meer keuze in de gezondheidszorg, onderwijshervorming op basis van marktmodellen) komen niet meer geloofwaardig over en hebben eigenlijk de steun van de oppositie nodig om erdoor te komen. En dan is er natuurlijk nog Irak.
Blair is in de oorlog meegegaan onder het voorwendsel Bush van de ergste stommiteiten te kunnen afhouden, maar in de feiten is gebleken dat hij geen enkele invloed heeft op het eigengereide gedrag van de Amerikanen. Los van de ethische kwaliteiten van zijn beslissing, zet dit de keizer volledig zonder kleren. Je mag best wel foute beslissingen nemen als staatshoofd, maar het laatste dat je kan doen is jezelf volkomen belachelijk maken. Wie gelooft hem nog als hij spreekt over de dreiging die uitging van Saddam? Of over de democratische toekomst van Irak?

Teksten als die van Harold Pinter bij de aanvaarding van de Nobelprijs voor literatuur blijven de herinnering aan deze pijnlijke episode oprakelen (nu ja, het is nog niet voorbij, maar iedereen doet zijn uiterste best om het toch maar te vergeten of toch op zijn minst de ergste dingen dood te zwijgen) en schetsen de premier als een mislukte despoot à la Jan zonder Land of Karel I. Met dit verschil dat hij niet meer voor zichzelf rijdt, maar dansjes opvoert naar de wensen van zijn grote bondgenoot. En wie heeft medelijden met een tragisch figuur?

woensdag, december 07, 2005

Taalspelletjes voor gevorderden

Dringend op zoek naar originele alternatieven voor de zinsnede "Meneer, u bent te lomp om te helpen donderen".